Vizualizace

  Srovnávací studie

  Názory odborníků

  Fakta

          Stavby v areálu

  Víceúčelová hala

  Vyšlo v mdiích

  Diskusní fórum

  Kontakt

 

 

www.hokejzaluzanky.cz

 

www.kometazaluzanky.cz

 

 

 

Souhrn poznatků plynoucích z analýz, závěry pro areál Ponava

Silné stránky

 

- genius loci

Lužánky mají co se týče sportu opravdu velkou tradici. Areál od svého připojení k městu Brnu slouží výhradně k sportovnímu vyžití a právě stadiony za Lužánkami jsou spjaty s největšími úspěchy brněnského sportu. Tento aspekt může mít pozitivní vliv na návštěvnost sportovně-komerčního komplexu.

 

- sportovní tradice

Město Brno je historicky jedno z největších center sportu v ČR. V Brně vyrostla řada špičkových sportovců ať už v hokeji, basketbale, fotbale, cyklistice, baseballu nebo plavání. Brněnské vrcholové kluby dokázaly dosáhnout řady úspěchů nejen na republikové, ale také na mezinárodní úrovni.

 

- poloha areálu

Postavení areálu v rámci struktury města je velmi výhodné. Poloha ve středu města na severním okraji centra umožňuje všestranné spolupůsobení s městským jádrem. Areál je navíc velmi dobře dostupný.

 

- dostupnost

Dostupnost areálu souvisí s polohou ve městě. Je dosažitelný 5-10 minut pěšky ze samotného centra. Je výborně napojen na městskou dopravní infrastrukturu a relativně snadno dostupný ze všech částí města. Výborná je i obsluha sítí městské hromadné dopravy.

Slabé stránky

- urbanismus

Území je roztříštěné a nejednotné. Chybí zde urbanistická koncepce a také koncepce rozvoje komplexu. Umístění některých objektů (Tesco, Billa, hotel Boby) brání jeho dalšímu rozvoji.

 

- architektura

Architektonická hodnota realizovaných staveb nepatří mezi kvalitní díla české architektury. Výjimkou byla jedinečná střešní konstrukce zimního stadionu z díla profesora Lederera, ovšem tento objekt byl v minulém roce stržen.

 

- stavebně-technický stav objektů

Většina staveb v oblasti Ponava je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu. Objekty jsou na hranici životnosti a mnohé již neplní svůj účel nebo fungují v provizorních podmínkách.

Příležitosti

 

- volné plochy

V řešeném území se nachází celá řada volných a nezastavěných ploch, které v případě jejich zkvalitnění mohou poskytnout velkou řadu příležitostí ke sportovnímu vyžití a k odpočinku.

 

- propojení rekreačního koridoru

Koncepce areálu zaměřená na sport by mohla propojit střed města s okrajovými částmi a umožnit tak zejména rekreačním sportovcům bezkolizní opuštění města. Došlo by k vytvoření komunikační osy (biokoridoru) park Lužánky – Ponava – Lesná – příroda.

 

- Planýrka

Volné nezastavěné plochy Planýrky by po rekultivaci mohly nabídnout bohaté příležitosti volnočasových aktivit. Tento záměr je zachycen také v územním plánu města Brna. Planýrka je také označována jako jeden z vyhlídkových bodů a nabízí jedinečný pohled na panorama města.

 

- nedostatečná infrastruktura v oblasti sportu

Město Brno má ve srovnání s podobnými evropskými i českými městy nedostatečnou sportovní infrastrukturu. Některá sportoviště úplně chybí, nevyhovují kapacitně nebo mají nedostatečné zázemí.

Hrozby

 

- komerční zájmy

Blízkost městskému centru vyvolává silné komerční tlaky v oblasti. Těmto tlakům by se ale nemělo ustoupit. Nepodaří-li se zde vybudovat víceúčelovou halu, mělo by se zde vybudovat nějaké jiné sportoviště, například volnočasové, tak aby zde funkce sportu mohla být zachována.